A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Андріївська сільська територіальна громада
Донецька область Слов'янський район, e-mail: 04342045@mail.gov.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»

Дата: 09.06.2021 16:12
Кількість переглядів: 27

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові

код згідно з ЄДРПОУ: 00191796

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

84205, Донецька обл., місто Дружківка, вул. Поленова, 112, e-mail: farenikvf@vesco.com.ua, тел.0626420416, 0503261762.

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планована діяльність, її характеристика.

Рекультивація кар’єру Південний ділянки Західна та Північна-1 Новорайського родовища вогнетривких глин ПРАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ», Краматорський район Донецької області

Технічна альтернатива 1:

Проектом передбачається здійснення гірничотехнічної й біологічної рекультивації всіх порушених земель .  Для рекультивації використовується родючий шар ґрунту, раніше селективно відпрацьований і знятий з земельних ділянок в контурі земельного відводу кар'єру Південний, складований в межах земельного відводу. Родючий ґрунт відсипається самоскидами й планується бульдозером. Планувальні роботи, виположування укосів кар’єру виконуються бульдозером Т-15, Т-25, Dressta TD-25M або аналогічним.

Технічна альтернатива 2:

Технічною альтернативою рекультивації родовища буде селективне відпрацювання родючого шару ґрунту екскаватором Hidromek HMK 490 LC-HD з навантаженням в автосамоскиди й транспортуванням на ділянки, що рекультивуються.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Новорайське родовище вогнетривких глин розташоване на території Краматорського району та землях Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади Краматорського (раніше Слов’янського) району Донецької області та Дружківської міської територіальної громади Краматорського району (раніше- Торської сільської ради Костянтинівського району)Донецької області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Місце провадження планованої діяльності територіально обумовлене місцем розташування відпрацьованого кар’єру. Відповідно інша територіальна  альтернатива не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Вплив на соціальне середовище можна оцінити як позитивне. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі за рахунок зайнятості місцевого населення та працівників, покращення екологічної ситуації району. В цілому, вплив планової діяльності об’єкту на соціально-економічне середовище можна оцінити як допустимий.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Проектом передбачається здійснення гірничотехнічної й біологічної рекультивації. Рекультивації підлягають всі порушені землі кар’єру Південний. Усі порушені землі рекультивуються під посадку дерев і чагарників. Загальна площа порушених земель – 141,16 га. Враховуючи сучасний стан території, що підверглася самозаростанню рослинністю, спеціального формування й виположування укосів, планування рельєфу, нанесення шару родючого ґрунту, тобто виконання гірничотехнічної рекультивації проектом не передбачається. Для проведення зазначених робіт, насамперед, треба було б викорчувати дерева й чагарники, що ростуть на ділянці. Більше того, після посадки нових зелених насаджень існуючого сьогодні ступеню заростання поверхні довелося б чекати ще кілька років. Нема рації зруйнувати створене природою, щоб одержати такий же результат з більшими матеріальними, трудовими й часовими витратами. Завдання полягає в тому, щоб максимально використати й зберегти існуючу рослинність. Таким чином, південно-західна частина відвалу й прилеглі землі навколо кар’єру загальною площею 22,78 га являють собою закінчений і сформований гірничотехнічний об'єкт, в результаті природного заростання рослинністю біологічно відновлений, тобто рекультивований під лісонасадження. Ці ділянки не підлягають рекультивації. Загальна площа порушених земель, на яких буде виконана біологічна рекультивація, складає 118,38 га. Гірничотехнічній рекультивації не підлягають ділянки площею 29,61 га, на яких нанесено родючий шар ґрунту, тобто гірничотехнічна рекультивація виконана повністю:

- укоси кар’єру – 5,46 га;

- плато відвалу – 7,63 га;

- укоси відвалу – 14,85 га;

- берми відвалу – 0,81 га;

- інші землі – 0,86 га.

Загальна площа порушених земель, на яких буде виконана гірничотехнічна рекультивація, складе 88,77 га.

Режим роботи кар'єру приймається цілорічний, при безперервному робочому тижні, в 2 зміни тривалістю 11 годин. Роботи з біологічної рекультивації земель ведуться тільки в теплу пору року з плюсовою середньодобовою температурою, переважно в суху погоду, в одну зміну. Строк рекультивації – 3 роки. Кількість робітників буде складати – 6

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1 :

Екологічні обмеження:

- при впроваджені планованої діяльності дотримуватись нормативів екологічної безпеки;

- викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря повинні не перевищувати гранично-допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

- дотримуватись вимог Водного кодексу України та інших нормативно-правових документів, що пов’язані з водним середовищем.;

- обмеження впливу на рослинний та тваринний світ у відповідності до чинного законодавства;

- недопустимість погіршення умов існування, розмноження, міграції диких тварин.

- недопустимість допущення забруднення ґрунту та надр.

Санітарно-епідеміологічні обмеження:

- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітарними нормами та правилами;

- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів відповідно до «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» ДСН 3.3.6.037-99.

щодо технічної альтернативи 2: подібні до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Границі планованої діяльності в плані повинні забезпечувати додержання вимог «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Мінохоронздоров’я України від 19.06.1996 р. №173.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива планованої діяльності не розглядалась                          

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

- вивчення гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов родовища;

- дотримання технологій проведення рекультивації;

- запобігання пилоутворення;

- - вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу.

щодо технічної альтернативи 2: подібні до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива планованої діяльності не розглядалась                         

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Негативний вплив на клімат і мікроклімат не значний.                                                          

Під час планованої діяльності очікуються викиди забруднюючих речовин (суспендованих частинок, не диференційованих за складом, двоокис азоту, окис вуглецю та ін.) в атмосферне повітря при роботі автотехніки, технологічного та допоміжного обладнання в межах існуючих природоохоронних та санітарних вимог законодавства.                                                                                                           

Вплив на поверхневі та підземні води не істотний.                                                     

Вплив на флору і фауну проявляється у зміні середовища існування при проведенні рекультиваційних робіт.                                                                        

Вплив на ґрунти та геологічне середовище позитивний, так як роботи направлені на відновлення. Всі роботи виконуються згідно вимог санітарних та природоохоронних норм. 

Вплив на навколишнє середовище шуму, вібрації та сейсмологічний вплив відповідає вимогам діючих санітарних та природоохоронних норм.                                     

Вплив на соціальне середовище визначається як прийнятний: наявні робочі місця, надходження коштів у місцевий бюджет.

Негативний вплив на техногенне середовище відсутній.                                                       

щодо технічної альтернативи 2: подібні до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Здійснення запланованої діяльності в межах планованої земельної ділянки не спричинить суттєвого негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення та буде у межах діючого санітарного та екологічного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива планованої діяльності не розглядалась                         

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

- на соціальне середовище – незначні викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив від роботи механізмів під час виконання рекультиваційних робіт. Вплив визначається за результатами досліджень рівня вібрації і шуму;

- на рослинний та тваринний світ – незначні викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив від роботи механізмів під час виконання рекультиваційних робіт;

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива планованої діяльності не розглядалась                         

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Перша категорія (пункт 15, частина 2, стаття 3 Закону України "Про оцінку впливу

на довкілля") – кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 га.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року та Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля та інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків  її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля

Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35, м. Київ, 03035

Електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua

тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50

Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

[1] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь