Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

комісія з питань контролю за роботою малого і середнього підприємництва

 

УКРАЇНА

АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЛОВ’НСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 27.02.2019 № 66

с. Андріївна

 

Про утворення комісії з питань

контролю за роботою малого і

середнього підприємництва на

території Андріївської сільської ради

 

Керуючись статтями 28,40,59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-В (зі змінами та доповненнями), виконавчий комітет Андріївської сільської ради, -

ВИРІШИВ:

1.Створити комісію з питань підтримки та контролю за роботою малого і середнього підприємництва на території Андріївської сільської ради та затвердити її персональний склад (додається).

2.Затвердити Положення про роботу комісії з питань контролю за роботою малого і середнього підприємництва на території Андріївської сільської ради (додається).

М.Я. Діхтенко

Сільський голова  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому від 27.02.2019 № 66

 

 

Склад
комісії з питань підтримки та контролю за роботою малого і
середнього підприємництва на території Андріївської сільської ради

голова комісії - Ніколаєнко Ірина Анатоліївна, спеціаліст II категорії

секретар комісії - Крайній Леонід Миколайович, інспектор

Члени комісії:

Самойленко Наталія Миколаївна, начальник відділу економіки, будівництва, архітектури та ЖКГ

Забірченко Ольга Володимирівна, начальник відділу земельних ресурсів,АПК,екології та благоустрою

Мансвєтова Валентина Павлівна, начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Мороз Василь Андрійович, головний спеціаліст (юрисконсульт)

Позіра Ніна Дмитрівна - депутат сільської ради

Г.П. Сищенко

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань контролю за роботою
малого і середнього підприємництва на території

Андріївської сільської ради

 1. Загальні положення
  1. Комісія з питань контролю за роботою малого і середнього підприємництва на території Андріївської сільської ради (далі - комісія) є постійно діючим консультативно- дорадчим органом, що сприяє вирішенню питань, які мають місце у діяльності малого і середнього підприємництва.
  2. Мета створення комісії - реалізація державної політики у сфері:
 • захисту прав громадян;
 • легалізації заробітної плати та зайнятості населення;
 • перевірка використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів та своєчасної сплати орендної плати.
  1. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.
  2. Комісія діє за принципом відкритості та прозорості.
  3. Комісія утворюється рішенням виконавчого комітету сільської ради у складі голови, секретаря і членів комісії.
  4. Комісія у своїй діяльності відповідальна перед сільською радою її виконавчим комітетом та підзвітна їм.
 1. Функції комісії

Основними завданнями діяльності комісії є:

Питання захисту прав споживачів :

  1. розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань захисту прав споживачів;
  2. аналізувати договори, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів;
  3. у разі виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища терміново повідомляти про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, інші органи, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукцїї;2.4. у разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується -необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та відповідними документами, або продукції з простроченим строком придатності -тимчасово зупиняти реалізацію продукції до пред'явлення інформації, супровідних документів або припиняти її реалізацію;
 1. готувати подання до органу, який видав дозвіл на провадження відповідного виду діяльності, для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів;
 2. подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів;

Питання легалізації заробітної плати та зайнятост і населения:

2.7.здійснення перевірок чи комісійних обстежень стану виконання суб’єктами господарювання законодавства у сфері праці та оплати праці (оформлення трудових відносин, виплата заробітної плати);

2.8. забезпечення державних гарантій у сфері праці, підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників та відповідальності роботодавців за використання їх праці, запобігання проявів “тіньової” зайнятості;

 1. проведення інформаційної роботи серед населення в частині роз'яснення положень трудового законодавства;
 2. проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного трудового законодавства в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактів неофіційних трудових відносин;

2.11 .організація проведення з роботодавцями нарад, зустрічей, круглих столів та інших організаційних заходів з цих питань;

 1. забезпечення взаємодії з Головним управлінням Держпраці у Донецькій області з мстою вжиття заходів впливу до керівників з числа фізичних осіб, які використовують найману працю з порушенням вимог чинного законодавства.
 2. сприяння діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;
 3. здійснення моніторингу за діяльністю суб'єктів господарювання, що офіційно виплачують заробітну плату у розмірі менше, ніж визначено законодавством про оплату праці та галузевими угодами;
 4. визначення відповідності кількості найманих працівників обсягам господарської діяльності;
 5. проведення звірки даних податкової інспекції, управління Пенсійного фонду України, державної служби зайнятості щодо кількості найманих працівників, за яких сплачуються страхові внески.

Питання використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів та перевірка своєчасної сплати орендної плати

2.17. здійснення перевірок використання на підвідомчій території земельних ділянок без правовстановлюючих документів;

2.18 . здійснення перевірок сплати податків ;

3.Права комісії:

Комісія має право:

3.1 . одержувати статистичну інформацію та інші дані, необхідні для забезпечення діяльності комісії, від Слов'янської ОДНІ ГУ ДФС у Донецькій області, управління Пенсійного фонду України в м. Слов'янськ та Слов'янському районі Донецької області та Слов'янського міськрайонного центру зайнятості;

3.2. одержувати інформацію та інші дані від малих та середніх підприємств;

 

 1. Проводити перевірки, комісійні обстеження, рейди підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарської діяльності всіх форм власності на дотримання законодавства про працю, легалізації заробітної плати та зайнятості населення;

3.4. запрошувати на засідання комісії роботодавців для розгляду фактів порушень чинного законодавства, виявлених за результатами зіставлення бази даних та для розгляду питань щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення;

  1. одержувати від роботодавців необхідні письмові пояснення до виявлених порушень чинного законодавства та від найманих працівників щодо тривалості робочого часу та режиму роботи, рівня оплати праці та інше;
  2. за результатами вивчення та розгляду окремих питань, що стосуються порушення законодавства про працю в частині реєстрації трудових відносин роботодавцями з найманими працівниками, вносити пропозиції до відповідних органів для прийняття адміністративних чи інших заходів впливу до порушників;
  3. виявляти осіб, які фактично виконують роботу в інтересах суб’єкта господарської діяльності, та які підпадають під поняття "працівник”, збирати докази щодо використання найманої праці без укладення трудового договору належним чином, шляхом опитування працівника;
  4. направляти інформацію про стан оформлення трудових відносин до Головної а управління Держпраці у Донецькій області. Слов'янського відділу поліції Головного управління національної поліції у Донецькій області та в засоби масової інформації.

4. Організація роботи комісії

 1. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови комісії, але не рідше, ніж один раз на місяць. Члени комісії мають право ініціювати проведення позачергових засідань. Комісія являється правомочною приймати рішення, якщо на засіданні присутні 2/3 її членів. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів і оформляється протоколом, який підписують голова та секретар комісії. Рішення комісії може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.
 2. Голова комісії організовує роботу та несе відповідальність за виконання покладених па комісію завдань. Секретар комісії виконує обов’язки голови Комісії у разі його відсутності.
 3. Секретар комісії:

1) здійснює підготовку до розгляду справ ;

 1. вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;
 2. веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії;
 3. разом з головою комісії підписує протокол і акти перевірок;
 4. веде контроль щодо розгляду повідомлень органами, що здійснюють нагляд за якістю і безпекою продукції;
 5. веде діловодство комісії, облік розглянутих справ.
 1. Внесення доповнень та змін до цього Положення чи його скасування здійснюється рішенням виконкому сільської ради.
 2. Комісія здійснює вивчення стану виконання суб’єктами господарювання законодавства у сфері захисту прав споживачів, у сфері праці та оплати праці (оформлення трудових відносин, виплата заробітної плати) безпосередньо у суб’єктів господарської діяльності, на підприємствах, в організаціях та установах на території ОТГ та у сфері земельних відносин (використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів).
 3. У ході перевірок чи комісійних обстежень:

- визначається відповідність кількості найманих працівників обсягам господарської діяльності; наявність оформлення трудових договорів з найманими працівниками, фактична кількість працюючих робітників, кількість неоформлених згідно діючого законодавства найманих працівників;

 1. На кожного перевіреного суб’єкта підприємницької діяльності або юридичну особу, яка використовувала найману працю без оформлення трудових відносин складається довідка перевірки чи обстеження стану дотримання законодавства з оплати праці та легалізації робочих місць, у якій вказується факт неоформлених трудових відносин.
 2. Якщо у 30-ти денний термін, з дати встановлення порушення, трудові відносини не оформлюються згідно чинного законодавства, матеріали перевірок чи комісійних обстежень розглядаються на засіданні комісії та у разі потреби інформація щодо суб’єктів господарської діяльності де вбачаються ознаки неоформлених трудових відносин скеровується до Головного управління Держпраці у Донецькій області, Слов’янського відділу поліції Головного управління національної поліції у Донецькій області для вжиття заходів відповідного реагування
 1. Порядок розгляду справ
  1. Комісія відповідно до ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» та ст. 5 Закону України «1 Іро захист прав споживачів» приймає звернення щодо захисту прав споживача, які відносяться до її компетенції, а також складені згідно вимог законодавства.
  2. У відповідності до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено:
 • прізвище, ім’я, по-батькові;
 • місце проживання громадянина;
 • викладено суть порушеного питання;
 • зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
 • письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

5.3.Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через п’ять днів від дня його надходження.

 1. Заключні положення

6.1 .Положення набуває чинності з моменту прийняття рішення виконавчою комітету.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь