Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Порядок розгляду та вирішення земельних спорів

                                                                                              Додаток 2

до рішення  виконавчого комітету

Андріївської  сільської ради

                                                                                                  від ____________ №________   

 

 

 

Порядок

розгляду та вирішення земельних спорів

на території Андріївської сільської ради

Розділ І

 Загальні положення 

 1. Порядок розгляду та вирішення земельних спорів (далі - Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного та Земельного кодексів України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі» з метою забезпечення об’єктивного і своєчасного вирішення земельних спорів в межах  територіальної громади щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.
 2. Органом місцевого самоврядування, що вирішує земельні спори на території Андріївської  сільської ради є комісія по вирішенню земельних спорів (надалі – Комісія), яка створюється у відповідності до глави 25 Земельного кодексу України.  В своїй діяльності Комісія керується ст.158-160 Земельного кодексу України та іншими нормативними документами з цього питання.
 3. До складу комісії входять:

      - начальник відділу земельних ресурсів,АПК,екології та благоустрою сільської ради,            який є головою комісії

- спеціаліст ІІ категорії відділу земельних ресурсів,АПК,екології та благоустрою  сільської ради - який є заступником голови комісії

- спеціаліст ІІ категорії  відділу земельних ресурсів, АПК,екології та благоустрою сільської ради - який є секретарем комісії;

 

Члени  комісії:  члени постійної депутатської комісії з питань земельних відносин,

охорони навколишнього природного середовища,агропромислового комплексу,

архітектури,містобудування,житлово - комунального господарства та комунальної власності                                                    

До роботи Комісії можуть бути залучені представники інших органів та служб( за профілем спірного питання).

 1. Комісія має право, у разі необхідності проведення обміру земельних ділянок, до роботи комісії залучати на платній основі, за рахунок заявника, працівників землевпорядних організацій.
 2. Земельні спори розглядаються на підставі заяви однієї із сторін у 10-ти денний термін з дня подання заяви.
 3. Питання, які не врегульовані цим Порядком, регулюються чинним законодавством України.

 Розділ ІІ 

Вирішення земельних спорів

 Заява про вирішення земельного спору подається в письмовій формі особисто заявником або його представником.

 1. Заява про вирішення земельного спору повинна містити:
  • найменування органу, до якого вона подається;
  • ім’я сторін, які беруть участь у земельному спорі, телефон заявника або ім’я та телефон представника заявника, якщо заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження;
  • зміст вимог і виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги;
  • зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину;
  • перелік документів, що додаються до заяви.

Заява про вирішення земельного спору підписується заявником, або його представником, із зазначенням дати її подання. Якщо заява про вирішення земельного спору подається представником заявника, до заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

 1. При поданні заяви про вирішення земельного спору пред’являються оригінали для огляду та надаються такі документи:
  • копія паспорту або іншого документу, що посвідчує особу;
  • копія документу, що посвідчує право на земельну ділянку;
  • кадастровий план земельної ділянки із відображенням зон обмежень (обтяжень) прав на земельну ділянку та наявних земельних сервітутів;
  • порівняльний план з відображенням меж, кількісних характеристик земельної ділянки;
  • копії документів, що підтверджують зміни, які відбулися у правовому режимі земельної ділянки;
  • копія витягу із Реєстру прав власності на нерухоме майно;
  • копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, в тому числі матеріалів інвентаризації;
  • копії рішень органу місцевого самоврядування або судових органів щодо вирішення земельних спорів, якщо такі мали місце.
 2. Заява про вирішення земельного спору підлягає поверненню заявнику у випадках, коли:
  • не додержано вимог, викладених у пунктах 2, 3 цього Розділу;
  • заява про вирішення земельного спору від імені заявника подана особою, яка не має відповідних повноважень;
  • земельний спір не підвідомчий Комісії та органу місцевого самоврядування.
 3. Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які завчасно повідомляються про час і місце розгляду спору.
 4. До прийняття рішення щодо земельного спору за сторонами, які беруть участь у розгляді земельного спору, зберігається право зробити спільну заяву про припинення розгляду спору у зв’язку із примиренням.
 5. Перед початком розгляду земельного спору, голова Комісії оголошує склад Комісії, роз’яснює зацікавленим сторонам їх права та обов’язки.
 6. Засідання Комісії оформлюється протоколом, в якому зазначаються:
  • рік, місяць, число і місце засідання;
  • найменування органу, який розглядає спір, прізвище та ініціали голови та секретаря Комісії;
  • справа, що розглядається, імена сторін, які беруть участь у земельному спорі;
  • відомості про явку на засідання сторін та членів Комісії;
  • відомості про роз’яснення сторонам їх прав та обов’язків;
  • опис ходу проведення засідання Комісії, у тому числі відомості про заявлені клопотання, основний зміст пояснень сторін;
  • відомості про докази, які надаються сторонами;
  • рекомендації щодо вирішення земельного спору;
  • інші відомості.

Протокол веде секретар комісії.

Протокол у триденний строк підписується головою та секретарем Комісії.

 1. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання, і відсутності офіційної згоди на розгляд питання, розгляд спору переноситься.
 2. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин, про які зацікавлена сторона має письмово повідомити голову Комісії із зазначенням причин неявки.

Вирішуючи питання про повторне відкладення розгляду земельного спору, Комісією досліджується поважність причин. При цьому Комісія виходить з того, що поважними є причини, які пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами, які перешкоджають зацікавленій стороні прийняти участь в засіданні Комісії.

Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.

 1. У разі необхідності можливим є дослідження ситуації на місці.
 2. Вирішення спорів щодо меж земельних ділянок здійснюється на підставі відомостей державного земельного кадастру.
 3. Доказами при розгляді земельного спору є будь-які фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення зацікавлених сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення спору.

Якщо подані зацікавленими сторонами докази є недостатніми, Комісія має право одержувати від посадових осіб органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для розгляду та вирішення земельного спору.

 1. Для надання консультацій (висновків) під час розгляду та вирішення земельного спору з питань, що потребують спеціальних знань, Комісія може робити запити місцевим органам державної виконавчої влади, структурним підрозділам органу місцевого самоврядування, організаціям, які отримали відповідні дозволи (ліцензії) на виконання робіт із землеустрою, підприємствам, установам, зацікавленим сторонам (юридичним і фізичним особам) про надання інформації, матеріалів та своїх висновків, що стосуються розгляду земельного спору, які зобов’язані у визначений законодавством термін, надати інформацію або повідомити про її відсутність.
 2. При вирішенні земельного спору по суті, приймається рішення. Рішення викладається в письмовій формі та підписується головою комісії:
  • у вступній частині вказуються:
  • відомості про час та місце прийняття рішення;
  • найменування органу, що прийняв рішення;
  • прізвище та ініціали голови Комісії;
  • імена сторін, які брали участь у земельному спорі;
  • зміст вимог заявника.
  • в описовій частині зазначаються:
  • узагальнений виклад позиції іншої сторони;
  • пояснення сторін, які брали участь у земельному спорі;
  • інші докази, досліджені Комісією.
  • в мотивувальній частині зазначаються:
  • встановлені Комісією обставини;
  • чи були порушені, не визнані або оскаржені права чи інтереси, за захистом яких звернувся заявник, а якщо були, то ким; назва, стаття (її частина) закону, на підставі якого вирішено спір.
  • в резолютивній частині зазначаються:
  • висновок по суті вимог заявника;
  • порядок набрання рішенням законної сили та його оскарження.

У разі, якщо рішення не співпадає з рекомендаціями Комісії, то це повинно бути додатково обґрунтовано в мотивувальній частині рішення.

 1. Рішення щодо земельного спору передається сторонам у 5-денний термін з часу його прийняття.

Комісією не розглядаються земельні спори між співвласниками будинку.

 1. Матеріали щодо вирішення земельного спору зберігаються в органі місцевого самоврядування протягом трьох років.

 

 Розділ ІІІ

Права та обов’язки сторін при розгляді земельних спорів 

 1. Сторони, які беруть участь у розгляді земельного спору, мають право:
 • знайомитися з матеріалами щодо цього спору;
 • робити з них виписки;
 • брати участь у розгляді земельного спору;
 • подавати документи та інші докази;
 • порушувати клопотання;
 • давати усні і письмові пояснення;
 • заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони;
 • робити спільну заяву про припинення розгляду спору у зв’язку з примиренням;
 • одержувати копію рішення щодо земельного спору;
 • у разі незгоди з рішення щодо земельного спору, оскаржувати його.
  1. Сторони, які беруть участь у земельному спорі зобов’язані:
 • добросовісно здійснювати свої права, виконувати свої обов’язки;
 • для підтвердження своїх вимог або заперечень надавати усі наявні у них докази або повідомляти про них під час розгляду спору;
 • довести ті обставини, на які вони посилаються, як на підставу своїх вимог і заперечень;
 • повідомляти про причини неявки на засідання Комісії. У разі не повідомлення про причини неявки вважається, що сторона (сторони) не з’явилися без поважних причин.

 Розділ ІV

 Виконання рішення щодо земельних спорів

 1. Рішення щодо земельних спорів вступає в силу з моменту його прийняття.
 2. Виконання рішення Комісії по розгляду та вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування здійснюється всіма зацікавленими особами, які задіяні у вирішенні земельного спору.
 3. Рішення виконується не пізніше одного місяця з дня його прийняття.
 4. Виконання рішення не звільняє особу від відшкодування збитків, які виникли в наслідок порушення нею земельного законодавства.
 5. Виконання рішення щодо земельних спорів може бути призупинено або його термін може бути продовжений виконавчим комітетом Андріївскьої  сільської ради  або судом.
 6. Не підлягає повторному розгляду протягом року земельний спір, по якому є висновок Комісії та прийнято рішення сільської ради.

 Розділ V

 Оскарження рішення щодо земельних спорів. 

 1. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням Комісії, земельний спір вирішується судом.
 2. Оскарження рішень щодо земельних спорів у суді призупиняє його виконання.

 

 

Керуючий справами(секретар) виконавчого комітету

Андріївської сільської ради                                                                              Г.П.Сищенко 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь