Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Порядок складання та подання запитів на одержання публічної інформації

                   Додаток 1

  до рішення ради

від  _______________№ ______________

                  

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на одержання публічної інформації,

розпорядником якої є Андріївська сільська рада

 

І. Загальні положення

Цим Порядком, розробленим відповідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» та, визначається механізм здійснення та забезпечення Андріївською сільською радою Слов’янського району Донецької області (далі – Рада ) та її структурними підрозділами права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Рада.

У Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон).

Запитувачами інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

Доступ до інформації забезпечується шляхом:

 - надання інформації за запитами на інформацію;

 - систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на інформаційних стендах, будь- яким іншим прийнятним для запитувачів способом.

Порядок не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян».

Функції організації доступу до публічної інформації, якою володіє сільська рада, покладено на начальника  відділу загально організаційного забезпечення та кадрової роботи сільської ради, який відповідає за опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, контроль запитів на інформацію та надання консультацій запитувачам під час складання та подання запитів на інформацію.

Створення та супроводження програмного, технічного, технологічного забезпечення системи обліку на офіційному веб-сайті сільської ради, збереження та захист даних, що містяться в ній, унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб здійснюється начальником відділу загально організаційного забезпечення та кадрової роботи сільської ради.

Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, що містять публічну інформацію, визначається кабінет відділу загально організаційного забезпечення та кадрової роботи сільської ради.

До публічної  інформації  сільської   ради відноситься  інформація, що створена в процесі виконання владних повноважень сільською радою, її виконавчим комітетом, постійними  депутатськими комісіями, сільським головою та посадовими особами, а саме:

рішення сесії сільської ради;

проекти рішень сільської ради;

рішення постійних депутатських комісій сільської ради;

рішення виконавчого комітету сільської ради;

проекти рішень виконавчого комітету;

розпорядження сільського голови з основної діяльності;

інформація про обсяг бюджетних коштів;

план) роботи Андріївської сільської ради, регламент сільської ради та виконавчого комітету сільської ради;

інша інформація, передбачена Законом Україним «Про доступ до публічної інформації».

ІІ. Складання та подання запиту на одержання публічної інформації

Запит на одержання публічної інформації подається до сільської ради та її виконавчого комітету  в усній, письмовій чи іншій формі (поштою,  електронною поштою тощо) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини.

Запити на одержання публічної інформації приймаються в кабінеті  відділу загально організаційного забезпечення та кадрової роботи сільської ради  у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер - з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00, у п’ятницю - з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 16.00).

Запит на одержання публічної інформації може бути подано:

особисто або на поштову адресу сільської ради : 84192, вулиця Миру,7Б, с.Андріївка, Слов'янський район, Донецька область, на електронну адресу: andreevskarada@ukr.net.

Запит на одержання публічної інформації повинен містити:

1)  прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону, якщо такий є;

загальнийопис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмовогозапиту на одержання публічної інформації запитувач може використовувати форму для подання запиту на одержання публічної інформації, яку можна отримати як в кабінеті відділу загально організаційного забезпечення та кадрової роботи сільської ради, так і завантажити з офіційного веб-сайту сільської ради.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Відповідь на запит надається у спосіб, обраний запитувачем.

На вимогу запитувача інформації на першому аркуші копії запиту проставляється реєстраційний штамп із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу інформації.

Інформація на запит надається безкоштовно, крім випадків передбачених п.10 цього розділу.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Витрати на копіювання та друк 1(однієї) сторінки тексту складає 0,1 % від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент подання запиту. Розпорядник інформації надає запитувачу рахунок із зазначенням суми, яку останній має сплатити, перерахувавши зазначену суму до місцевого бюджету на вказаний у рахунку код надходжень. Також, у рахунку зазначається кількість сторінок, що мають бути скопійовані відповідно до змісту запиту.

ІІІ. Процес та строки розгляду запитів на доступ до публічної інформації

Для ведення системи обліку використовувати програмне забезпечення електронного документообігу сільської ради.

Письмові інформаційні запити, надіслані поштою, у тому числі електронною, або ті, що надійшли через органи влади вищого рівня, засоби масової інформації, від інших органів, установ, організацій, приймаються відділом загально організаційного забезпечення та кадрової роботи сільської ради  та згідно з журналом обліку запитів на публічну інформацію та звернень громадян, які не підлягають реєстрації.

Запити на інформацію, отримані в усній формі централізовано приймаються та реєструються у системі обліку працівниками відділу, на яких покладені обов’язки щодо опрацювання запитів.

Реєстрація письмовогозапиту на інформацію здійснюється шляхом введення елементів запиту до системи обліку та роздруківки на нижньому полі першого аркуша документа праворуч реєстраційного індексу. Усні запити на інформацію - шляхом занесення їх до форми подання запиту, з подальшим введенням до системи обліку.

Запити на інформацію розглядаються  сільським головою , у разі його відсутності - заступником голови, якими визначаються особи, відповідальні за надання відповіді запитувачу.

Начальник відділу загально організаційного забезпечення та кадрової роботи , на якого покладені відповідні обов’язки, фіксує  у системі обліку виконавця, відповідального за надання відповіді на запит, термін виконання та передає запит  на виконання до відповідного відділу сільської ради.

Виконавець, у володінні  якого знаходиться публічна інформація, надає відповідь запитувачу, з одночасним направленням на електронну адресу  (andreevskarada@ukr.net) їх сканованих копій у форматі *.pdf, з обов’язковою назвою файлу: «05.01-03_ХХХ» (номер за номенклатурою _ порядковий номер запиту).

Відповідь на запит вважається наданою лише тоді, коли на поставлені у запиті питання надано відповідь по суті.

Посилання на те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, не допускається.

У разі надходження письмової кореспонденції, яка одночасно містить ознаки запиту на інформацію та звернення громадянина, така кореспонденція розглядається у порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян», в частині, що не суперечить вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації». Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається у порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, якщо інше не передбачено Законом.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайнихподій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове  опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Строк розгляду запиту на публічну інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем з обов’язковим повідомленням запитувача та відділу.

IV.Відмова та відстрочка в задоволеннізапиту на інформацію

Сільська рада має право відмовити в задоволенні запиту у разі, якщо:

1) не володіє і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

3)  не дотримано вимоги до запиту на інформацію, передбачені частиною п'ятою статті 19 Закону;

4) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком, процедура здійснення оплати яких, передбачена п.10 розділу 2 цього Положення.

Відмова у задоволеннізапиту на інформацію надається в письмовій формі і повинна містити:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату відмови;

- мотивовану  підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

 - підпис.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

- строк, у який буде задоволено запит;

- підпис.

V. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

Якщо сільська рада не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності  відомо або  має бути  відомо,  який  орган, установа, організація володіє такою інформацією, зобов'язана направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

У такому разі  відлік строку розгляду запиту на інформацію починається  з дня отримання запиту належним розпорядником.

Рішення, дії чи бездіяльність працівників сільської ради з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України.

VІ. Здійснення контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації.

Відділ організовує та здійснює періодичне оцінювання рівня дотримання законодавства про доступ до публічної інформації в сільській раді, її структурних підрозділах.

Проведення громадськихслухань, громадської експертизи стосовно забезпечення сільською радою доступу до публічної інформації здійснюється відділомзагально організаційного забезпечення та кадрової роботи.

Секретар  ради                                                                                                    О.А.Нікітіна

                 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь