A A A K K K
для людей із порушенням зору
Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Положення про комісію для вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок

Додаток 3

                                                                                              затверджено рішенням                   

                                                                                              виконавчого комітету

                                                                                              Андріївської сільської ради

                                                                                              від16.05.2019  № 35

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Комісію для вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства на території Андріївської сільської ради

1. Загальні положення.

1.1. Положення про Комісію для вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства на території Андріївської сільської ради (надалі «Положення»), визначає правові та організаційні засади діяльності Комісії для вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства на території Андріївської сільської ради (надалі «Комісія»), її функції і порядок розгляду земельних спорів.

1.2. Положення розроблене на підставі вимог:

- Конституції України;

- Земельного Кодексу України;

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закону України «Про оренду землі»;

- Закону України «Про основи містобудування»;

- Цивільного кодексу України;

- Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

- Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

- інших нормативних документів.

1.3. Органом, що вирішує земельні спори в межах Андріївської сільської ради є Комісія для вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства на території Андріївської сільської ради.

1.4. Комісія – колегіальний орган, утворений виконавчим комітетом Андріївської сільської ради відповідно до повноважень, передбачених Земельним Кодексом України в галузі земельних відносин. Кількісний та персональний склад комісії затверджується рішенням  виконавчого комітету.

        До складу Комісії обов’язково входять: начальник відділу  земельних ресурсів, АПК,екології та благоустрою  - голова Комісії, спеціалісти відділу земельних ресурсів, АПК,екології та благоустрою , головний спеціаліст (юрисконсульт) сільської ради, депутат округу на території якого виник земельний спір (обов'язково), депутати Андріївської сільської ради, члени постійної депутатської комісії з питань земельних

відносин,охорони навколишнього природного середовища,агропромислового комплексу,архітектури,містобудування,житлово - комунального господарства та комунальної власності     та інші члени Комісії.

1.5. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним Кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинними рішеннями міської ради, іншими нормативно-правовими актами та даним «Положенням».

1.6.У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням  Комісії, спір вирішується судом.

 

2.Основні завдання та повноваження.

 

2.1. Комісія відповідно до Земельного Кодексу України та в межах своєї компетенції розглядає земельні спори в межах Андріївської сільської ради щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.

2.2. Основними завданнями Комісії є врегулювання земельного спору між суміжними землекористувачами. З цією метою комісія має право:

- робити запити органам державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, організаціям, які отримали відповідні дозволи (ліцензії) на виконання робіт із землеустрою, підприємствам, установам, зацікавленим сторонам (юридичним і фізичним особам) про надання інформації, матеріалів та своїх висновків, що стосуються розгляду земельного спору, які зобов’язані у визначений законодавством термін, надати інформацію або повідомити про її відсутність;

- для розгляду земельного спору залучати експертів, фахівців, спеціалістів інших місцевих органів влади, підприємств, організацій та установ за погодженням з їх керівництвом;

- подавати свій висновок та пропозиції щодо врегулювання земельного спору для прийняття відповідного рішення із зазначеного питання в установленому порядку.

2.3. Не підлягають розгляду Комісією:

- земельні спори між співвласниками будинку;

- земельні спори, які вже розглядались Комісією і по них прийнято рішення сільської ради;

- земельні спори, які розглядались або на даний час розглядаються судом.

 

3. Порядок підготовки матеріалів, розгляду земельного спору та прийняття рішення Комісією.

 

3.1.Організація роботи та підготовка матеріалів для розгляду Комісією земельного спору здійснюється секретарем Комісії.

3.2. Засідання Комісії проводиться в разі необхідності (при надходженні заяви). Попереднє ознайомлення та вивчення матеріалів членами комісії проводиться за день до засідання комісії. Документація зберігається у секретаря комісії.

3.3. Земельні спори розглядаються на підставі заяви однієї із сторін у 10-ти денний термін з дня одержання заяви. Заява подається  спеціалісту ІІ категорії  відділу  земельних ресурсів, АПК,екології та благоустрою в письмовій формі і повинна містити:

 

- найменування органу, до якого вона подається;

- найменування сторін та їхні адреси із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, адреси проживання, номери телефонів сторін спору (за наявності);

- виклад обставин виникнення спору, який має містити чітко сформульовані вимоги, зазначення доказів;

- перелік документів, що додаються до заяви;

- підпис заявника та дату написання заяви.

До заяви подаються наступні документи (копії):

- документ, що посвідчує особу;

- документ, який засвідчує право власності на житловий будинок;

- документ, який засвідчує право власності або користування на земельну ділянку;

- документи, що підтверджують зміни, які відбулися в правовому режимі земельної ділянки;

- план спірної ділянки по фактичному землекористуванню;

- акти, протоколи, розпорядження контролюючих органів, попередні рішення місцевих органів державної влади щодо врегулювання спору, якщо такі мали місце. Комісія може вимагати представлення інших додаткових документів в залежності від конкретної справи.

3.4. Заява повертається заявнику без розгляду в наступних випадках:

- не додержано вимог, визначених п.3.3. цього Порядку;

- заява про розгляд та вирішення спору подана від імені заявника особою, яка не має відповідних повноважень;

- земельний спір не підвідомчий Комісії;

3.5. Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які не пізніше, як за 5 днів до дня засідання Комісії, повідомляються усно (в телефонному режимі) чи письмово секретарем про час і місце розгляду спору чи виїзду комісії на місце. У випадку, якщо в ході підготовки матеріалів на розгляд Комісії буде з’ясовано, що до заяви не додано усі документи, необхідні для розгляду спору, у повідомленні про час і місце розгляду спору вказується перелік документів, які необхідно представити.

3.6.Порядок ведення засідання комісії, а також обов’язкову по відношенню однієї сторони до іншої поведінку визначає голова Комісії. У разі відсутності голови Комісії, засідання проводить його заступник.

3.7. Голова Комісії оголошує склад Комісії, роз’яснює сторонам їх права та обов’язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.

Голова, секретар, члени Комісії повинні сумлінно виконувати свої обов’язки, шанобливо ставитись до сторін земельного спору, дотримуватись високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам чи негативно вплинути на репутацію міської ради та/або її посадових осіб

3.8. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання, розгляд  спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення. Повторне засідання Комісії відбувається не пізніше 10 днів після першого.

3.9.Доказами при вирішенні земельного спору є будь-які фактичні дані, на підставі яких комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, які мають значення для правильного вирішення спору. У разі необхідності Комісія досліджує ситуацію на місці.

3.10.Для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні земельного спору і потребують спеціальних знань, Комісія може заслуховувати експертів та фахівців, запрошених як сторонами, так і Комісією.

3.11.Експертами можуть виступати фізичні і юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення відповідної діяльності.

3.12.Права, обов’язки та відповідальність експерта визначаються чинним законодавством.

3.13.Експертиза провадиться для визначення та відновлення меж земельних ділянок і включає :

- геодезичне встановлення меж земельної ділянки на місцевості;

- відновлення меж земельної ділянки на місцевості ;

- інші дії.

3.14. Витрати, пов’язані із залученням експертів, фахівців, покладаються на заявника.

3.15. Під час засідання секретарем Комісії ведеться протокол, у якому зазначаються:

- дата проведення засідання;

- найменування та склад органу, що розглядає земельний спір;

- номер справи і найменування сторін земельного спору;

- відомості про явку на засідання Комісії сторін земельного спору та членів Комісії або про причини їх неявки;

- усні заяви і клопотання сторін; відомості про роз’яснення сторонам земельного спору їх прав та обов’язків.

3.16. Засідання Комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше 2/3 членів Комісії від її загального складу. Розгляд спору з приводу суміжного землекористування здійснюється Комісією в межах своєї компетенції при умові дотримання вимог, вказаних у цьому Положенні, щодо оформлення в повному обсязі необхідних документів.

3.17. Сторони, які беруть участь у земельному спорі,

3.17.1. мають право:

- брати участь у розгляді земельного спору;

- ознайомлюватися з матеріалами справи щодо розгляду та вирішення земельного спору, робити з них виписки;

- подавати документи та інші докази на підтвердження своєї позиції щодо земельного спору;

- порушувати клопотання;

- давати усні і письмові пояснення;

- заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони;

- одержати копію рішення щодо земельного спору;

- у разі незгоди з цим рішенням оскаржити його.

3.17.2. зобов’язані:

- добросовісно здійснювати свої права, виконувати свої обов’язки;

- на підтвердження своїх вимог або заперечень надавати усі наявні у них докази або повідомляти про них під час розгляду спору;

- довести ті обставини, на які вони посилаються, як на підставу своїх вимог і заперечень;

- повідомляти Комісію про причини неявки на її засідання, у разі неповідомлення про причини неявки вважається, що сторона (сторони) не з’явилася без поважних причин.

3.17.3. на стадії підготовки матеріалів справи до розгляду, а також на всіх подальших стадіях (до моменту прийняття рішення) подавати клопотання про припинення розгляду спору за примиренням сторін.

3.18. За результатами розгляду земельного спору приймається висновок Комісії простою більшістю голосів від складу Комісії і заноситься до протоколу засідання. Висновок Комісії є дійсним для прийняття відповідного рішення сільською радою.

3.19. Протокол засідання Комісії оформляється секретарем Комісії та не пізніше ніж у триденний термін, підписується головою Комісії, секретарем та завіряється гербовою печаткою  сільської ради. Протокол засідання Комісії зберігається у секретаря Комісії.

3.20. Протоколи ведуться згідно чинної інструкції по веденню діловодства.

3.21.За результатами розгляду земельного спору на підставі протоколу засідання Комісії готується проект рішення сільської ради про вирішення земельного спору, в якому викладені умови обстеження, пропозиції та висновки Комісії.

3.22.Рішення сільської ради про вирішення земельного спору з відповідним обґрунтуванням надається сторонам у 3-денний термін з дати його прийняття.

3.23.Не підлягає повторному розгляду земельний спір по якому є висновок Комісії та прийнято рішення сільської ради. У випадку незгоди однієї із сторін земельного спору із рішенням сільської ради чи висновком Комісії щодо врегулювання земельного спору спір вирішується у судовому порядку.

3.24. Рішення сільської ради вступає в силу з моменту його прийняття. Оскарження зазначеного рішення у суді призупиняє його виконання. Виконання рішення щодо земельних спорів може бути призупинено або його термін може бути продовжений вищестоящим органом або судом.

 

 

4. Права і обов’язки сторін, які беруть участь в земельному спорі.

 

4.1.Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони, одержувати копію рішення щодо земельного спору, і, у разі незгоди з цим рішенням, оскаржувати його.

 

5.Керівництво Комісії.

 

5.1.Керівництво діяльністю Комісії здійснює голова Комісії, а у разі його відсутності – заступник голови Комісії.

5.2. Голова Комісії вирішує наступні питання:

- проводить прийом громадян і надає консультації по питанню земельного спору, а саме:

- чи належить до компетенції Комісії розгляд питання, яке вказано в заяві;

- чи в повному обсязі подано документи;

- доцільність представлення додаткових документів в залежності від конкретної справи.

5.3.Секретар Комісії вирішує наступні питання:

- веде протокол засідання Комісії та несе відповідальність за його вчасне оформлення;

- здійснює обов’язки діловода в частині, що стосується діяльності Комісії;

- подає на розгляд сільської ради, в разі необхідності, проекти рішень про вирішення земельного спору на підставі протоколу Комісії;

- готує та видає витяги з протоколу Комісії, за підписом голови комісії, сторонам, які брали участь у земельному спорі.

 

6.Прикінцеві положення.

 

6.1.Дане Положення може бути змінене та доповнене на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради.

6.2.Технічне обслуговування, пов’язаних з діяльністю Комісії проводиться службовим автомобілем сільської  ради за дозволом сільського  голови.

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Андріївської сільської ради                                                                                  Г.П.Сищенко

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь