Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

від 27.06.2018  № 66

 

 

                                                           ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Андріївської сільської ради об’єднаної територіальної громади

 

 

           Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Андріївської сільської ради об’єднаної територіальної громади (далі – Комісія) утворюється виконавчим комітетом ради об’єднаної територіальної громади для координації діяльності місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

 

            Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної і регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та цим Положенням.

 

          Основними завданнями Комісії на території об’єднаної територіальної громади є: координація діяльності, пов’язаної із: функціонуванням ланки об’єднаної територіальної громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – Ланка ОТГ);

- здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації; залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно - рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;

- забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;

- навчанням населення діям у надзвичайній ситуації; визначенням меж зони надзвичайної ситуації;

- здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

- організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів цивільного захисту;

 - організацією та здійсненням: заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації;

- заходів з евакуації (у разі потреби);

- радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

- вжиттям заходів до забезпечення готовності Ланки ОТГ територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ) до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;

- здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

- інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

- забезпеченням: живучості об’єктів економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;

- стабільного функціонування об’єктів життєдіяльності під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів;

- безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

- санітарного та епідемічного благополуччя населення;

- організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;

- встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, портів, мостів, шляхопроводів тощо.

 

         Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час: функціонування Ланки ОТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

здійснення заходів: щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації;

- щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

- порушення умов належного функціонування об’єктів життєдіяльності населення, національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища.

 

         Комісія відповідно до покладених на неї завдань: у режимі повсякденної діяльності: 

- здійснює координацію діяльності щодо розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

- здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

- бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології;

- сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

- координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення;

- у режимі підвищеної готовності: здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

- організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

- забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації місцевого рівня;

- готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

- координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;

- забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв у разі виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;

-  у режимі надзвичайної ситуації: забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів цивільного захисту Ланки ОТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації;

-  організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації місцевого рівня;

 -залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

- вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;

-  забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

-  встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;

- організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

- приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до територіального органу ДСНС України зазначених матеріалів;

- вивчає обставини, що склалися, та подає виконавчому комітету ради об’єднаної територіальної громади інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;

- у режимі надзвичайного стану: забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил цивільного захисту Ланки ОТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових актів;

-  здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування.

 

            Комісія має право: залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби цивільного захисту Ланки ОТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

- заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ та організацій, розташованих в межах адміністративної території ради об’єднаної територіальної громади, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення; одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території ради об’єднаної територіальної  громади, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

- залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території ради об’єднаної територіальної громади (за погодженням з їх керівниками);

- розглядати матеріали розслідувань про причини виникнення і наслідки надзвичайної ситуації та передавати їх уповноваженим органам, які приймають рішення про відкриття та розгляд справи.

 

           Головою Комісії є голова об’єднаної територіальної громади. Роботою Комісії керує її голова, а за відсутності голови – за його дорученням  заступник та за відсутності заступника – секретар ради. Засідання Комісії веде голова об’єднаної територіальної громади, а за його відсутності – заступник голови. Посадовий склад Комісії затверджується виконавчим комітетом ради об’єднаної територіальної громади на основі пропозицій територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території ради об’єднаної територіальної громади. Персональний склад Комісії затверджується головою Комісії. Голова Комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату. Голова Комісії має право: залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби цивільного захисту відповідно до законодавства; приймати в межах повноважень Комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію; вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків; делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови Комісії. Робочим органом Комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є відповідальний  з питань цивільного захисту ради об’єднаної територіальної громади. Комісія проводить засідання на постійній основі. Рішення Комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу Комісії. Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті Комісією, може викласти у письмовій формі свою особисту думку, що додається до протоколу засідання.

        Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території об’єднаної територіальної громади. За членами Комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи. Організація побутового забезпечення членів Комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на відповідні виконавчі органи ради об’єднаної територіальної громади. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого

комітету сільської ради                                                                                       Г.П.Сищенко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь