Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Положення про кваліфікаційну комісію про організації та проведенню кваліфікаційної атестації водіїв автотранспортних засобів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконкому

Андріївської сільської ради

                                                                                             № ___ від " __ " _________ року 

ПОЛОЖЕННЯ

про кваліфікаційну комісію по організації та проведенню

кваліфікаційної атестації   водіїв  автотранспортних засобів Андріївської сільської ради та її підрозділів.

 

1. Кваліфікаційна комісія по організації та проведенню кваліфікаційної атестації водіїв Андріївської сільської ради та її підрозділів , (далі – комісія) є постійно діючим органом сільської ради, який утворюється з метою організації та проведення кваліфікаційної атестації водіїв, які працюють у сільській раді та її підрозділах, визначення стажу їх роботи та відповідності документів, які необхідні для присвоєння кваліфікації II чи I класу водіям, відповідно до діючого законодавства України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами  України, Наказами Міністерств транспорту і зв’язку, праці України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання присвоєння класності водіям.

3. Основними завданнями комісії є визначення відповідності документів та стажу роботи відповідно до вимог нормативно-правових актів чинного законодавства України для присвоєння кваліфікації II чи I класу водіям, а також проведення їх кваліфікаційної атестації.

4. Персональний склад комісії затверджується  рішенням виконавчого комітету сільської ради.

5. Основною формою роботи комісії є засідання, що проводяться у разі потреби за рішенням її голови.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності – заступник голови комісії.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

6. Результати засідання комісії оформляється у формі протоколу засідання, який підписується головуючим на засіданні.

7. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі.

8. Голова комісії відповідно до протоколу засідання готує та подає голові сільської ради доповідну записку щодо результатів проведення кваліфікаційної атестації, про відповідність документів та стажу роботи для присвоєння кваліфікації II чи I класу водіям сільської ради.

 

 

 Керуючий справами виконавчого комітету сільської ради                                   Г.П.Сищенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Андріївської сільської ради

від " __ " _________ 20____ року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок присвоєння (підтвердження) або пониження класної кваліфікації водіям  автотранспортних засобів Андріївської сільської ради та її підрозділів.

 

I. Загальні положення

1. Це положення визначає порядок присвоєння (підтвердження) або пониження класної кваліфікації водіям  автотранспортних засобів Андріївської сільської ради  та її підрозділів.

2. Перелік посад водіїв автотранспортних засобів, за якими може присвоюватися класна кваліфікація, визначається номенклатурою посад, що затверджується розпорядженням сільського голови.

3. У Андріївській сільській раді та її підрозділах  ведеться облік водіїв автотранспортних засобів, яким присвоєно (підтверджено) класну кваліфікацію. За своєчасність та об'єктивність ведення цього обліку відповідає інспектор з кадрових питань відділу загально - організаційного забезпечення і кадрової роботи сільської ради та керівники підрозділів (додаток 2).

Облік передбачає:

1) ведення персонального обліку  водіїв автотранспортних засобів сільської ради та її підрозділів, які мають класну кваліфікацію за категорією кваліфікації (III, II та I клас)- проводить інспектор відділу кадрів сільської ради;

2) своєчасність підготовки та подання пропозицій сільському голові  щодо внесення відповідних змін до номенклатури посад, за якими може присвоюватися класна кваліфікація проводить інспектор відділу кадрів сільської ради;

3) організацію підготовки іспитів з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації – проводить секретар  кваліфікаційної комісії;

4) інформування сільського голови щодо результатів проведення іспитів з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації проводить секретар  кваліфікаційної комісії;

5) надання відомостей до кадрової служби щодо рівня класної кваліфікації водіїв автотранспортних засобів (витяги з наказів тощо) проводить секретар  кваліфікаційної комісії;

4.Присвоєння (підтвердження) або пониження класної кваліфікації водіям автотранспортних засобів сільської ради та її підрозділів  здійснюється на підставі  розпорядження сільського голови.

Проведення іспитів для присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації передбачається планами .

5. Датою присвоєння (підтвердження) або пониження класної кваліфікації вважається дата видання розпорядження сільського голови. Запис про присвоєння (підтвердження) або пониження класної кваліфікації вноситься в особову справу та у трудову книжку водія автотранспорт6них засобів.

6. Водіям автотранспортних засобів при переведенні з одного підрозділу  до іншого, присвоєна класна кваліфікація зберігається.

7. Водіям автотранспортних засобів сільської ради та її підрозділів ,яким присвоєна (підтверджена) класна кваліфікація II та I класів, виплачується надбавка за кваліфікацію згідно чинного законодавства України.

8. Класна кваліфікація присвоюється послідовно:

1) кваліфікація III класу - водіям автотранспортних засобів, які не мають класної кваліфікації;

2) кваліфікація II класу - водіям автотранспортних засобів, у посвідченні водія яких є дозвіл на керування транспортними засобами категорій В, ВЕ, С, СЕ (замість категорії СЕ допускається мати категорію D або DЕ) і які протягом останніх трьох років безперервно працювали на посадах водіїв автотранспортних засобів  Андріївської сільської ради та мали класну кваліфікацію III класу;

3) кваліфікація I класу - водіям автотранспортних засобів Андріївської сільської ради , у посвідченні водія яких є дозвіл на керування транспортними засобами категорій В, ВЕ, С, СЕ, D (замість категорії D допускається мати категорію DЕ) і які протягом останніх двох років безперервно працювали на посадах водіїв автотранспортних засобів Андріївської сільської ради та мали класну кваліфікацію II класу.

До періоду перебування у класній кваліфікації, який необхідний для присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації II та I класів, зараховується період перебування у кваліфікаційній категорії відповідного класу.»;

9. Присвоєння класної кваліфікації II або I класу водія автотранспортних засобів підтверджується щороку.

10. Особам, які приймаються на  посади водіїв автотранспортних засобів Андріївської сільської ради  вперше,  класна кваліфікація III класу присвоюється після проходження ними стажування.

11. Водіям автотранспортних засобів, які на дату набрання чинності цього Положення  мали кваліфікаційну категорію другого та першого класів, класна кваліфікація відповідного класу присвоюється без проведення іспиту.

 

II. Порядок стажування водіїв автотранспортних засобів

1. Стажування проводиться з особами, які вперше приймаються на  посади водіїв автотранспортних засобів. Такі водії автотранспортних засобів допускаються до керування транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на транспортному засобі не менше ніж 30 годин.

2. Стажування також проводиться при переведенні водіїв автотранспортних засобів на нові для них марки або моделі транспортних засобів. У цьому випадку стажування проводиться не менше ніж 8 годин.

3. Організація і проведення стажування водіїв автотранспортних засобів покладається  на кваліфікаційну комісію по організації та проведенню кваліфікаційної атестації   водіїв  автотранспортних засобів Андріївської сільської ради та її підрозділів.

При направленні водія автотранспортних засобів на стажування інспектор відділу кадрів видає йому лист-стажування (додаток 1).

Водії автотранспортних засобів при переведенні з іншого підрозділу сільської ради, якщо вони керували аналогічними транспортними засобами, проводять тільки контрольну поїздку під керівництвом водія автотранспортних засобів, який має стаж роботи не менше ніж 3 роки на транспортному засобі відповідної категорії (далі - водій-інструктор).

У разі відсутності в  сільській раді водія – інструктора, стажування водіїв автотранспортних засобів проводиться в іншому підрозділі сільської ради.

4. Керівник сільської ради  затверджує програму стажування, яка містить у собі підготовку та відпрацювання навичок водія автотранспортних засобів щодо керування транспортним засобом тієї марки, яку буде за водієм автотранспортних засобів закріплено.

5. Програма стажування містить такі розділи:

робота на внутрішній території  сільської ради ;

робота на маршруті;

контрольна поїздка.

6. Програма стажування обов'язково містить такі питання:

вивчення схеми руху пішоходів і транспорту територією сільської ради;

передрейсова підготовка транспортного засобу та робочого місця;

рух і розворот заднім ходом;

гальмування і зупинка на різних швидкостях, які передбачають екстрену зупинку відповідно до умов дорожнього руху;

використання дзеркал заднього виду;

вибір швидкості руху, інтервалу, дистанції і радіуса повороту залежно від завантаження і габаритів транспортного засобу;

передбачення появи небезпечних об'єктів, які рухаються, що може призвести до дорожньо-транспортної пригоди;

рух у нічний час;

відкриття і закриття дверей салону під час зупинок, виконання правил посадки і висадки пасажирів (для автобусів).

7. Програма стажування завершується контрольною поїздкою.

8. Стажування водіїв автотранспортних засобів проводиться під керівництвом водія-інструктора.

9. Після контрольної поїздки водія-інструктора і посадової особи сільської ради, інспектор відділу кадрів сільської ради заповнює лист-стажування .

10. Лист-стажування зберігається разом з особовою справою водія автотранспортних засобів.

11. У разі позитивного результату стажування водію автотранспортних засобів присвоюється класна кваліфікація III класу, про що видається розпорядження сільського голови.

12. Підставою для видання  розпорядження сільського голови про присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації є лист-стажування, наказ керівника структурного підрозділу сільської ради(для водіїв автотранспортних засобів, які були призначені на посади до набрання чинності цією Інструкцією).

 

III. Кваліфікаційні комісії

1. Для визначення рівня професійної підготовленості водіїв автотранспортних засобів, кандидатури яких подаються на присвоєння (підтвердження) або пониження класної кваліфікації, у  сільській раді щороку створюється кваліфікаційна комісія (далі - комісія), склад якої затверджується  рішенням виконкому.

2. До складу комісії входять: голова комісії ,заступник голови комісії ,секретар комісії та члени комісії.

3. До складу комісії повинно входити не менше ніж 5  осіб.

4. Кваліфікаційна комісія зобов'язана дотримуватися вимог цього Положення.

5. На комісію покладаються такі завдання:

перевірка кваліфікаційних характеристик водіїв автотранспортних засобів, визначених у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівника, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14 лютого 2006 року N 136;

проведення іспитів щодо перевірки відповідного рівня знань водіїв автотранспортних засобів, які подані до присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації;

оформлення документів, що зазначені у додатках до  цього Положення, для подання керівнику на затвердження.

6. Строк проведення іспитів комісією встановлюється розпорядженням сільського голови.

 

IV. Порядок присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації та проведення іспитів

1. Для присвоєння (підтвердження) водіям автотранспортних засобів класної кваліфікації II або I класу ,інспектор відділу кадрів  сільської ради ( керівник структурного підрозділу сільської ради), в якому працюють водії автотранспортних засобів подають на ім'я керівника сільської ради лист щодо необхідності присвоєння (підтвердження) їм відповідних класних кваліфікацій. До листа додається список працівників , кандидатури яких подаються на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації (додаток 2).

2. За п'ять робочих днів до початку іспитів з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації комісія складає Розклад іспитів із присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації (додаток 3).

На наступний робочий день після затвердження цей розклад доводиться до відома водіїв автотранспортних засобів, що вони засвідчують своїми підписами.

3. Якщо водії автотранспортних засобів, які мають класну кваліфікацію I класу, не склали іспитів, їхні кандидатури подаються на підтвердження присвоєної їм раніше класної кваліфікації II класу. Іспити з підтвердження класної кваліфікації проводяться не раніше ніж через 30 днів після проведення іспитів з присвоєння класної кваліфікації.

4. Іспити з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації проводяться письмово в два етапи:

перший етап - перевірка знань будови, технічного обслуговування, ремонту та основ керування транспортних засобів, що утримуються на поточному забезпеченні в підрозділі сільської ради;

другий етап - перевірка знань Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306 (із змінами).

5. Для проведення першого етапу комісія складає завдання, до яких вносяться по три питання з кожного блоку тем, визначених завданнями письмового опитування (додаток 4). Для проведення другого етапу комісія використовує екзаменаційні білети.

6. На підготовку письмових відповідей надається 40 хвилин для першого етапу і 20 хвилин для другого етапу.

7. Після закінчення часу, відведеного для іспиту, комісія проводить перевірку відповідей та їх оцінювання.

8. Результати іспиту оцінюються як "складено" або "не складено".

9. Іспит вважається складеним, якщо водій автотранспортних засобів у наданий на це час за результатами першого етапу показав достатній рівень підготовки, відповів на всі екзаменаційні питання та допустив не більше ніж дві неправильні відповіді.

10. Результати іспитів із присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації викладаються в акті (додаток 5).

V. Порядок пониження класної кваліфікації для водіїв автотранспортних засобів II або I класу

1. Класна кваліфікація водіям автотранспортних засобів понижується на один ступінь або більше (в тому числі аж до III класу) залежно від наслідків порушень і рівня показаних знань у таких випадках:

1) якщо результат іспиту оцінено як "не складено";

2) порушення правил технічної експлуатації закріпленого транспортного засобу, що призвели до його пошкоджень, несправності та травмування людей з вини водія автотранспортних засобів;

3) встановлення фактів (випадків) втрат і псування матеріально-технічних засобів водієм автотранспортних засобів;

4) порушення Правил дорожнього руху, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди з вини водія автотранспортних засобів.

2. У разі настання обставин, визначених підпунктами 2 - 4 пункту 1 цього розділу, в будь-який час на підставі доповідних керівників  сільської ради та структурних підрозділів сільської ради порушення (акт службового розслідування, протокол про адміністративне правопорушення, рішення суду тощо), проводиться засідання комісії.

За результатами засідання комісія складає акт довільної форми, в якому обов'язково зазначаються конкретні причини пониження класної кваліфікації.

Акт підписують голова та члени комісії та подають на затвердження керівнику сільської ради.

3. Водіям автотранспортних засобів, які не склали іспити з підтвердження присвоєної їм раніше класної кваліфікації в установлений термін без поважних причин, класна кваліфікація понижується на один ступінь.

Водії автотранспортних засобів, які не склали іспит з підтвердження класної кваліфікації з поважних причин (визнані в установленому порядку непрацездатними через хворобу, відрядження), не позбавляються права на присвоєну їм раніше класну кваліфікацію до проведення іспитів у наступному році. У такому випадку збереження класної кваліфікації допускається один раз, після чого класна кваліфікація понижується на один ступінь.

4. Класна кваліфікація понижується розпорядженням сільського голови, який має право присвоювати відповідну класну кваліфікацію.

5. Водії автотранспортних засобів, яким класна кваліфікація понижена, можуть бути допущені до іспитів з відновлення попередньої класної кваліфікації на загальних умовах і в строки, визначені цією Інструкцією, але не раніше ніж через рік з дня пониження їм класної кваліфікації.

 

 

 

 

 

Керуючий справами ( секретар) виконкому

сільської ради                                                                                                          Г.П.Сищенко

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь