Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Положення про місцеву надзвичайну протиепізоотичну комісію

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Андріївської сільської ради

від 25.02.2020  №25

ПОЛОЖЕННЯ

 

про місцеву надзвичайну протиепізоотичну комісію при

 

виконавчому комітеті Андріївської сільської ради

 

                                  
 

1. Місцева надзвичайна протиепiзоотична комiсiя при виконавчому комітеті Андріївської сільської ради  (далi - Комiсiя) є постiйно дiючим органом, який здiйснює на територiї Андріївської сільської ради оперативний контроль, керiвництво i координацiю дiяльностi органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ i органiзацiй, фiзичних осiб щодо запобiгання спалахам особливо небезпечних хвороб, що входять до списку Мiжнародного епiзоотичного бюро (далi - заразнi хвороби), i масовим отруєнням тварин та їх лiквiдацiї.

2. Комiсiя в своїй дiяльностi керується Конституцiєю ( 254к/96-ВР ) i законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї (254к/96-ВР ) i законiв України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комiсiї є:

3.1.Здiйснення контролю через орган виконавчої влади, орган мiсцевого самоврядування, а також керiвникiв i спецiалiстiв пiдприємств, установ i органiзацiй за:

- проведенням заходiв щодо профiлактики заразних хвороб тварин (ящур, чума, хвороба Ньюкасла, сибiрка, сказ, туберкульоз, лейкоз тощо), хвороб, спiльних для людей i тварин, та масових отруєнь тварин;

- проведенням протиепiзоотичних заходiв з метою недопущення занесення на територiю сільської ради збудникiв заразних хвороб тварин з iнших держав та регiонiв України;

- додержанням юридичними та фiзичними особами ветеринарно-санiтарних вимог, спрямованих на захист людей i довкiлля;

3.2.Надання практичної допомоги пiдприємствам, установам i органiзацiям , що розташовані на території сільської ради, у проведеннi протиепiзоотичних заходiв.

4. Комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань:

1) вживає оперативних заходiв для локалiзацiї та лiквiдацiї спалахiв заразних хвороб тварин;

2) координує дiяльнiсть пiдприємств, установ i органiзацiй  з питань проведення протиепiзоотичних заходiв;

3) через систему державної ветеринарної медицини та систему державної санiтарно-епiдемiологiчної служби органiзовує захист населення вiд хвороб, спiльних для людей i тварин;

4) iнформує Головне управлiння Держпродспоживслужби в Донецькій  областi та державну надзвичайну протиепiзоотичну комiсiю при Донецькій облдержадмiнiстрацiї про спалахи заразних хвороб i масовi отруєння сiльськогосподарських та диких тварин, а також про вжитi заходи щодо їх лiквiдацiї;

5) запроваджує карантинно-обмежувальнi заходи або карантин  на території сільської ради, виникнення i розповсюдження заразних хвороб тварин;

6) заслуховує керiвникiв органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ i органiзацiй про вжитi заходи щодо профiлактики та лiквiдацiї заразних хвороб тварин;

7) оперативно залучає працiвникiв державної служби ветеринарної медицини, ветеринарних служб пiдприємств, установ i органiзацiй до проведення протиепiзоотичних заходiв, а також визначає вiдповiдальних осiб;

8) розглядає матерiали щодо причин i наслiдкiв виникнення та лiквiдацiї спалахiв заразних хвороб i масових отруєнь тварин, визначення винних у цьому осiб;

9) вивчає питання про вилучення з обiгу та подальше використання небезпечної продукцiї тваринного походження, яка може викликати iнфекцiйнi захворювання i масовi отруєння людей та/або тварин у процесi її переробки, реалiзацiї або споживання;

10) визначає кордони iнфiкованої та буферної зон, зони спостереження. У разi спалаху заразних хвороб тварин розмiщує у засобах масової iнформацiї повiдомлення про кордони iнфiкованої та буферної зон, зони спостереження i за необхiдностi про застосованi в кожнiй з цих зон ветеринарно-санiтарнi заходи.

5. Комiсiя має право:

    - одержувати вiд органу виконавчої влади, органу мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй, фiзичних осiб iнформацiю та матерiали, що необхiднi для з'ясування епiзоотичної ситуацiї, ветеринарно-санiтарного стану пiдприємств, установ i органiзацiй та вжиття невiдкладних заходiв щодо запобiгання розповсюдженню та лiквiдацiї заразних хвороб тварин;

- проводити на пiдприємствах, в установах i органiзацiях перевiрку стану роботи з профiлактики або лiквiдацiї заразних хвороб i масових отруєнь тварин та приймати обов'язковi для виконання рiшення про усунення виявлених порушень;

- вирiшувати питання про забiй i знищення тварин, птицi у разi виявлення заразних хвороб, а також про вилучення з обiгу, знезараження, переробку або iнше використання продуктiв i сировини тваринного та рослинного походження, визнаних не придатними для використання;

- забороняти у разi виявлення заразних хвороб тварин вивезення (у тому числi за кордон) з окремих пiдприємств тварин, птицi, кормiв, продукцiї i сировини тваринного походження всiма видами транспорту та пересилання в посилках, а також їх ввезення (у тому числi з-за кордону);

- забороняти експлуатацiю пiдприємств із переробки та зберiгання продукцiї i сировини тваринного походження у разi виявлення на таких пiдприємствах заразних хвороб тварин або незадовiльного ветеринарно-санiтарного стану;

- приймати рiшення щодо запровадження особливого режиму роботи, карантинно-обмежувальних заходiв або карантину на пiдприємствах з метою запобiгання розповсюдженню заразних хвороб тварин;

- визначати на договiрних умовах на перiод карантину режим роботи працiвникiв пiдприємств з виробництва та переробки продукцiї i сировини тваринного походження залежно вiд конкретного захворювання тварин i наявних умов пiдприємства;

- ставити перед вiдповiдними органами питання про звiльнення з роботи, притягнення до адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi посадових осiб, з вини яких допущено занесення збудникiв iнфекцiї на територiю мiста, виникнення спалахiв заразних хвороб i масових отруєнь тварин.

6. Комiсiя утворюється у складi голови, заступника голови, її членiв та секретаря.

Комісію очолює заступник сільського голови  з питань діяльності виконавчих органів. Заступником голови Комісії є начальник  Слов’янського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області      

8. Голова Комiсiї:

- керує роботою Комiсiї;

- визначає дату, час i мiсце проведення засiдання Комiсiї;

- веде засiдання Комiсiї;

- затверджує щорiчний план її роботи;

- скликає в разi потреби позачерговi засiдання Комiсiї;

- може вносити у разi потреби змiни до її складу;

- здiйснює контроль за виконанням прийнятих Комiсiєю рiшень.

У разi вiдсутностi голови Комiсiї його обов'язки виконує заступник.

9. Роботу з пiдготовки засiдань Комiсiї виконує її секретар.

10. Пропозицiї до розгляду питань на засiданнi Комiсiї вносять голова та члени Комiсiї.

11. Засiдання Комiсiї є правомочним, якщо на ньому присутня бiльш як половина її членiв.

На засiдання Комiсiї запрошуються залежно вiд характеру питань, що розглядаються, керiвники або представники центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади,  пiдприємств, установ i органiзацiй,  та громадяни.

12. Рiшення Комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть її членiв, присутнiх на засiданнi. У разi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним є голос головуючого.

Член Комiсiї, який не пiдтримує прийняте рiшення, може у письмовiй формi викласти окрему думку, що додається до рiшення Комiсiї.

Рiшення Комiсiї, прийнятi у межах її повноважень, є обов'язковi для виконання органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами i органiзацiями, громадянами.

13. Засiдання Комiсiї оформляється протоколом, змiст якого або його частина доводиться до вiдома зацікавлених центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй, а у разi потреби - до засобiв масової iнформацiї.

Протокол пiдписується головою та секретарем Комiсiї .

 

 

 

 

 

 

Положення про місцеву надзвичайну протиепізоотичну комісію при

 

виконавчому комітеті Андріївської сільської ради підготовлено спеціалістом  ІІ категорії

відділу земельних ресурсів, АПК, екології та благоустрою сільської ради – секретар комісії

 

 

 

 

Спеціаліст  ІІ категорії відділу земельних ресурсів, АПК, екології та благоустрою сільської

ради                                                                                                              Н.М. Половинка

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь