Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Договір   про співробітництво територіальних громад у формі делегування  виконання  окремих завдань   (у  сфері  охорони  здоров’я)

Дата: 04.12.2018 20:22
Кількість переглядів: 2733

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від                           №

 

Договір

  про співробітництво територіальних громад у формі делегування  виконання  окремих завдань   (у  сфері  охорони  здоров’я)

 

м.Краматорськ                                                                                ___ ____________ 20__ року

 

Територіальні громади с.Андріївка, с. Варварівка, с. Новоандріївка, с. Сергіївка, с. Роганське через Андріївську  сільську раду Слов’янського району Донецької області  в особі голови  Діхтенка  Миколи Яковича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада м.Краматорськ через Краматорську міську раду в особі міського голови Панкова Андрія Володимировича,  що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України "Про співробітництво територіальних громад".

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі делегування виконання окремих завдань з передачею відповідних ресурсів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. З метою виконання повноважень відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», а також вирішення питань місцевого значення та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Сторона-1 делегує Стороні-2 виконання таких завдань:

2.1.1. Надання вторинної медичної допомоги мешканцям с.Андріївка, с. Варварівка, с. Новоандріївка, с. Сергіївка, с. Роганське (Андріївська сільська рада) Слов’янського району Донецької області в комунальної медичної установи «Міська лікарня № 1», комунальної медичної установи «Міська лікарня №2», комунальної медичної установи «Міська лікарня № 3», комунальної медичної установи «Дитяче територіальне медичне об’єднання», комунальної медичної установи «Стоматологічна поліклініка № 1», комунальної медичної установи «Стоматологічна поліклініка  № 2» м.Крматорськ (в т.ч. оформлення МСЕК у профільного спеціаліста (додаток 1), (додаток 2), дослідження медичної допомоги вторинного рівня (додаток 3)).

2.2. Виконання завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, делегується строком на 5-ть років, починаючи із 01 січня 2019 року.

 

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ЗАВДАНЬ, ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1. Вимоги до виконання Стороною-2 завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору:

3.1.1. Забезпечити врахування в міському бюджеті коштів трансферту та використання коштів у межах сум на надання вторинної медичної допомоги.

3.1.2.Забезпечити надання якісної вторинної медичної допомоги населенню с.Андріївка, с. Варварівка, с. Новоандріївка, с. Сергіївка, с. Роганське (Андріївська сільська рада)  Слов’янського району Донецької області відповідно до існуючих критеріїв надання вторинної медичної допомоги, а саме:

-  надання вторинної медичної допомоги мешканцям здійснюється лікарями комунальної медичної установи «Міська лікарня № 1», комунальної медичної установи «Міська лікарня №2», комунальної медичної установи «Міська лікарня № 3», комунальної медичної установи «Дитяче територіальне медичне об’єднання», комунальної медичної установи «Стоматологічна поліклініка № 1», комунальної медичної установи «Стоматологічна поліклініка   № 2» м.Крматорська, що мають ліцензію та акредитовані у встановленому чинним законодавством порядку на здійснення відповідної медичної практики;

-  надання вторинної медичної допомоги проводиться в обсягах кваліфікаційних характеристик фахівців лікарських спеціальностей, наявних в структурних підрозділах комунальної медичної установи «Міська лікарня № 1», комунальної медичної установи «Міська лікарня №2», комунальної медичної установи «Міська лікарня № 3», комунальної медичної установи «Дитяче територіальне медичне об’єднання», комунальної медичної установи «Стоматологічна поліклініка № 1», комунальної медичної установи «Стоматологічна поліклініка   № 2» м.Крматорська за направленням лікарів первинного рівня надання медичної допомоги або за зверненням пацієнта по медичну допомогу в разі невідкладних станів;

-  вторинна медична допомога включає в себе консультації, діагностику та лікування найбільш поширених захворювань, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів; забезпечення надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного здоров’я пацієнта;

-  забезпечення пацієнту право обирати лікаря з надання вторинної медичної допомоги у порядку, встановленому законодавством;

- забезпечення можливості направлення пацієнта до закладів третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, відповідно до медичних показань.

3.1.3  Лікування хворих проводити у відповідності зі стандартами якості надання вторинної медичної допомоги.

3.2. Фінансування виконання делегованих завдань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

3.3. Обсяг коштів місцевого бюджету Сторони-1, що передаються місцевому бюджету Сторони-2 для виконання завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, становить 1604,2 тис. грн.

3.4. Сторона-2 не рідше одного разу на півріччя звітує перед Стороною-1 про стан виконання  завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, та про використання коштів, переданих для їх виконання шляхом подання Стороні-1 звіту за формою (додаток 4)

3.5. Андріївська сільська рада подає до Мінрегіону, відповідно до статті 17 Закону України "Про співробітництво територіальних громад", звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з 01.01.2019  року .

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1 закінчення строку його дії;

5.1.2 досягнення цілей співробітництва;

5.1.3 невиконання суб'єктами співробітництва взятих на себе зобов'язань;

5.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

5.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

5.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

5.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України "Про співробітництво територіальних громад", та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості трьох примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.  Один примірник договору про припинення співробітництва Андріївська сільська рада надсилає Мінрегіону упродовж  5 (п’яти) робочих днів після підписання його Сторонами.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 7 (семи) днів з дати їх  настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв'язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на 14 (чотирнадцяті) аркушах разом з додатками у кількості 3 (трьох) примірників, з  розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

7.3.Андріївська сільська рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 5 (п’яти) робочих днів після підписання його Сторонами.

7.4.Про зміну банківських реквізитів, юридичної та поштової адреси кожна сторона зобов’язана повідомити інші сторони у письмовій формі упродовж 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання таких змін.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

«Сторона 1»                                                                   «Сторона 2»

Андріївська сільська рада                                            Краматорська міська рада

Слов’янського району Донецької області                  Донецька область

с.Андріївка, вул.Миру, 7б                                            м.Краматорськ, пл.Миру,2

____________М.Я.Діхтенко                                        __________________ А .В.Панков


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь