A A A K K K
для людей із порушенням зору
Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Управління соціального захисту населення Слов’янської райдержадміністрації повідомляє, що 23 вересня 2020 року Урядом затверджено постанову № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Дата: 06.10.2020 09:24
Кількість переглядів: 485

 

Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Управління соціального захисту населення Слов’янської райдержадміністрації повідомляє, що 23 вересня 2020 року Урядом затверджено постанову № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, яка застосовується з 1 січня 2020 р. для осіб, які звернуться за призначенням компенсації протягом 60 календарних днів із дня опублікування цієї постанови.

Щомісячна компенсація на догляд призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі — фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі — соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є:

-особами з інвалідністю І групи;

-дітьми з інвалідністю;

-громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

-невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

-дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу).

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

До складу сім’ї фізичної особи, яка звертається за призначенням компенсації, включаються чоловік, дружина, діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю. При цьому діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей, включаються до складу сім’ї незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування. До складу сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги, що звертається за призначенням компенсації, не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні, та непрацездатні особи.

Призначення і виплата компенсації проводиться структурним підрозділом із дня подання фізичною особою таких документів:

1) у паперовій формі:

- заява про надання компенсації;

- заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

- заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (фізичною особою, яка надає соціальні послуги);

- заява про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги (особою/законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг);

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без громадянства – посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання / посвідка на постійне проживання (подається фізичною особою та особою, якій надаються соціальні послуги на непрофесійній основі);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті) (подається фізичною особою та особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі);

- копія свідоцтва про народження дитини (при наданні соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;

- довідка про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі;

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок конгвітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

- довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ;

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника, особі якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

2) в електронній формі (з 01.01.2021 року):

- заява про надання компенсації;

- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника та відомості про членів його сім’ї;

- відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);

- скановані копії вищевказаних документів.

На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний цифровий підпис фізичної особи, яка отримує компенсацію.

Якщо до заяви не додано всі необхідні документи, структурний підрозділ протягом трьох днів з дати отримання заяви направляє на поштову або на електронну адресу заявника повідомлення про те, які документи потрібно подати. Якщо їх буде подано не пізніше ніж через один місяць з дня отримання повідомлення, днем подання заяви вважатиметься день її прийняття структурним підрозділом або відправлення поштою.

Компенсація призначається на дванадцять місяців і виплачується щомісяця.

Виплата компенсації призупиняється у разі пропущення особою з інвалідністю І групи чергового переогляду органами медико-соціальної експертизи або дитиною з інвалідністю – огляду лікарсько-консультаційними комісіями. У разі повторного визнання особи особою з інвалідністю І групи або дитиною з інвалідністю виплата компенсації поновлюється з дня її призупинення, але не більше як за один місяць.

Виплата компенсації припиняється у разі:

- зміни складу сім’ї у зв’язку зі зміною місця проживання особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка отримує компенсацію;

- смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

- смерті фізичної особи, яка отримувала компенсацію;

- перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на повному державному утриманні або отримання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах стаціонару за плату;

- перебування фізичної особи за межами України понад 10 календарних днів;

- перебування фізичної особи на стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

Якщо фізична особа перебуває поза межами України менше ніж 10 календарних днів, на стаціонарному або санаторно-курортному лікуванні менше ніж упродовж одного календарного місяця, виплата компенсації тимчасово припиняється та відновлюється на підставі заяви фізичної особи про продовження надання соціальних послуг з догляду без подання пакета документів, зазначених цією Постановою.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється догляд, фізичні особи, які отримують компенсацію, зобов’язані в десятиденний строк повідомити про це структурні підрозділи, що проводять її виплату. Виплата компенсації припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь